News alert: Publicatie van artikel “Zelfmelden van overtredingen van internationale sancties: de Amerikaanse benadering” in de Beursbengel

De Beursbengel bevat vakinhoudelijke artikelen over aansprakelijkheid, expertise, schade, leven, pensioen, zorg & inkomen voor de verzekeringsbranche. In een drieluik leggen advocaten Yvo Amar en Tessie Schuurs uit hoe internationale sancties worden gehandhaafd op Europees, Nederlands en Amerikaans niveau. De tweede bijdrage bespreekt het op eigen initiatief melden van een geconstateerde overtreding van sancties (voluntary self disclosure , “VSD”) vanuit Amerikaans perspectief.

  • Definitie van VSD: Een VSD betekent dat een (rechts)persoon de bevoegde autoriteiten uit eigen beweging in kennis stelt van constatering van een overtreding van – in dit geval internationale sancties. In “ruil” voor een dergelijke zelfmelding krijgt de overtreder doorgaans een strafvermindering voor de overtreding in kwestie. Door middel van een VSD kan een rechts(persoon) de verstrekkende gevolgen van overtredingen van sancties dus (gedeeltelijk) beperken. In veel landen wordt een VSD gevolgd door een (intern) onderzoek en een schikkingsvoorstel, waardoor een VSD niet tot een openbaar strafproces leidt – met alle tijd, kosten en reputatieschade van dien.

  • Administratiefrechtelijke afhandeling: Indien een overtreder met succes een VSD indient bij de Office of Foreign Assets Control (“OFAC”), kan de basisstraf voor een overtreding met maximaal vijftig procent worden verlaagd. Bovendien wordt een dergelijke melding afgedaan via zogeheten civil enforcement , waar het normaliter een strafrechtelijke aangelegenheid betreft. De OFAC kan een waarschuwing geven, een administratiefrechtelijke boete opleggen en administratiefrechtelijke maatregelen treffen. Tot slot kan de OFAC te allen tijde besluiten om een overtreding door te verwijzen naar de Department of Justice (“DOJ”).

  • Strafrechtelijke afhandeling: in geval van opzettelijke overtredingen van sancties kan de DOJ ook zelf een vervolgingsactie instellen. In de VSD Guidance van de DOJ worden hiervoor de volgende eisen gesteld: i) de kennisgeving vindt plaats vóór een dreigende openbaarmaking van de overtreding of een strafrechtelijk onderzoek; ii) de melding vindt plaats binnen een redelijke termijn na kennisneming van de overtreding; en, iii) de (rechts)persoon werkt volledig mee aan het onderzoek door inzicht te geven in alle relevante feiten. Indien aan deze criteria is voldaan, kan een schikking met de DOJ worden getroffen in de vorm van een niet-vervolgingsovereenkomst (Non-Prosecution Agreement) of een uitgestelde vervolgingsovereenkomst (Deferred Prosecution Agreement). Indien een melding niet op eigen initiatief plaatsvindt, komt een (rechts)persoon vanzelfsprekend niet in aanmerking voor niet-vervolging door de DOJ.


Yvo Amar en Tessie Schuurs concluderen dat, ondanks het feit dat een VSD veel vergt van een (rechts)persoon, deze in de praktijk meestal de voorkeur geniet. De afdoening van overtredingen van sancties door de Amerikaanse autoriteiten zonder VSD leidt immers doorgaans tot een openbaar proces met alle negatieve beeldvorming van dien, oplopende proceskosten en aanzienlijk zwaardere maatregelen (hogere boetes) dan in het geval waarin een VSD wordt gedaan.

Wilt u het hele artikel lezen? Klik dan op onderstaand PDF-bestand. In september 2022 wordt de derde bijdrage van het drieluik gepubliceerd in de Beursbengel en op deze website.

Would you like to stay updated and receive our newsletters and legal alerts?

Please subscribe below and we will add you to our mailing list.